એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ
M & P High School | Achievements

ઉપલબ્ધીઓ

ધોરણ-૧૦ ના તેજસ્વી તારલા

અનુ.નંબર વિદ્યાર્થી નું નામ વર્ષ મેળવેલા ટકા શાળાનું પરિણામ બોર્ડનું પરિણામ
1 વાસણવાલા આઈ.એ. 1967 67.71% 88.57% 50.88%
2 ગુલગુલાવાલા એચ. એફ. 1968 64.42% 63.76% 50.96%
3 પતરાવાલા શીરીનબેન તૈયબજી 1969 63.85% 77.67% 52.06%
4 પીઠા પુરવાલા વાય. કે.  1970 73.85% 70.75% 48.94%
5 કુ. સ્લેટવાલા સકીના તાહેરભાઈ 1971 61.28% 66.21% 48.02%
6 વાસણવાલા એચ. એ. 1972 68.28% 68.60% 47.63%
7 બીલવાનીવાલા એમ. એમ. 1973 69.14% 51.08% 50.88%
8 રાણાપુરવાલા એ. એ. 1974 71.00% 71.30% 58.82%
9 જીનીયાવાલા એમ. એન. 1975 67.04% 54.90% 51.79%
10 ટુંકીવાલા એચ. એ. 1976 72.14% 65.00% 47.50%
11 પીટોલવાલા એસ. એ. 1977 67.50% 59.50% 43.00%
12 વોહરા ફરઝાના ફખરુદ્દીનભાઈ 1978 63.70% 41.60% 49.00%
13 સિધ્ધપુરીવાલા જેનબ નુરુદ્દીનભાઈ 1979 68.42% 46.60% 40.12%
14 ઝોઝવાલા એન. એફ. 1980 72.50% 69.30% 52.50%
15 કુંદાવાલા અબુકર આબીદઅલી 1981 66.28% 54.50% 49.45%
16 ઢીલાવાલા નુરુદ્દીન જૈનુદ્દીનભાઈ 1982 62.60% 59.09% 48.04%
17 રાણાપુરવાલા ફાતેમા સૈફદ્દીનભાઈ 1983 75.16% 63.30% 47.00%
18 જીનીયાવાલા બતુલ નોમાનભાઈ 1984 82.00% 62.91% 38.41%
19 ભાભરાવાલા શહેનાઝ હકીમુદ્દીનભાઈ 1985 79.00% 66.23% 37.00%
20 ઝાબુઆવાલા મુનીરા ફખરૂદ્દીનભાઈ 1986 76.28% 55.25% 42.92%
21 મીસ્ટર મુસ્લીમ ફેઝલહુસેન 1987 74.71% 38.50% 47.69%
22 સુરતવાલા જુમાના મુસ્તનશીરભાઈ 1988 80.71% 72.81% 57.55%
23 જાંબુઘોડાવાલા રસીદા જાબીરભાઈ 1989 71.14% 72.16% 54.80%
24 ભાટિયા ઝેહરા મોઈજભાઈ 1990 82.42% 55.46% 51.09%
25 ઢીલાવાલા તસ્નીમ અકબરભાઈ 1991 76.57% 70.70% 61.22%
26 ઝાલોદવાલા મુનીશ ઈસુફઅલી 1992 73.42% 67.00% 69.28%
27 ભાટીયા સલમાન શબ્બીરભાઈ 1993 75.14% 67.41% 56.33%
28 કુતરવડલીવાલા મુસ્તફા હસનજીભાઈ 1994 77.71% 51.56% 42.81%
29 કાપડીયા હુસેની શબ્બીરભાઈ 1995 67.28% 37.64% 55.12%
30 કાયદાવાલા યુસુફી તૈયબજીભાઈ 1996 73.85% 60.34% 40.97%
31 ગોઘરાવાલા અજબ મોહમદભાઈ 1997 76.00% 44.26% 40.17%
32 ચલ્લાવાલા અબ્દુલકાદીર નજમુદ્દીનભાઈ 1998 72.42% 43.63% 45.16%
33 ગાડરીવાલા ફાતેમા સૈફુદ્દીનભાઈ  1999 73.71% 32.41% 55.80%
34 કાયદાવાલા મરીયમ તૈયબજીભાઈ 2000 84.00% 46.37% 58.70%
35 સાકીર હુસેન ફખરુદ્દીનભાઈ 2001 80.71% 47.76% 68.91%
36 લોખંડવાલા તસ્નીમ તુરાબઅલી 2002 72.57% 36.55% 56.92%
37 દુધિયાવાલા ફાતેમા સૈફીભાઈ 2003 81.28% 44.11% 49.59%
38 લોખંડવાલા અલીઅસગર હુસેનીભાઈ 2004 78.14% 38.27% 52.69%
39 કાયદાવાલા બુરહાન તૈયબજીભાઈ 2005 91.57% 55.82% 56.18%
40 મીસ્ટર ફાતેમા ઝાકીરહુસેન 2006 91.00% 50.26% 57.71%
41 મક્કાજીવાલા મોહંમદી અસગરીભાઈ 2007 75.38% 50.00% 70.65%
42 નુરભાઈવાલા સકીના મુસ્તનભાઈ 2008 82.92% 60.74% 63.58%
43 ચલ્લાવાલા તસ્નીમ હૈદરભાઈ  2009 86.92% 53.35% 56.43%
44 રાણાપુરવાલા ખદિજા જૈનુદ્દીનભાઈ 2010 89.85% 57.14% 60.81%
45 કાયદાવાલા અજીજ અબદેયલીભાઈ 2011 92.00% 55.94% 71.06%   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.