એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ
M & P High School | Contactus

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ : એમ. એન્ડ પી. હાઈસ્કૂલ
સરનામું : પો. બો. નં. - ૬૬, આર્શિવાદ હોસ્પીટલ પાસે, ગોવિંદનગર, દાહોદ - ૩૮૯ ૧૫૧
ફોન નંબર. : ૦૨૬૭૩ - ૨૪૨૨૮૮
ઈમેલ આઈ ડી : info@mnpdahod.com
સંચાલન : ધી એમ. એમ. એન્ડ પી. એજયુકેશન સોસાયટી, દાહોદ.
રજીસ્ટ્રેશન નંબર : ૦૨-૩૦૬-૦૦૫૩
શાળા નંબર : ૭૪
એસ. એસ. સી. ઈન્ડેક્ષ નંબર : ૭૫-૦૦૭
એચ.એસ.સી. ઈન્ડેક્ષ નંબર : ૨૪-૦૧૬સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 


   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.