એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ
M & P High School | Documents

પત્રકો

શાળામાં આવતા મેગેઝીનોની યાદી

અંનુ. નં. મેગેઝીનનું નામ  
અર્થ સંકલન માસિક
આર્થિક વિકાસ માસિક
આર્યુવેદ ટાઈમ માસિક
બાલ મુર્તિ માસિક
કલાસરુમ ટેકનીક માસિક
જ્ઞાન ગમ્મત માસિક
ગણિત દર્શન  ત્રિ માસિક
હસીખુશી માસિક
જન આરોગ્ય માસિક
૧0 લેટેસ્ટ ફેકટસ ઈન જનરલ નોલેજ માસિક
૧૧ માનવ માસિક
૧૨ માર્ગદર્શન માસિક
૧૩ નયા માર્ગ પખવાડિક
૧૪ પધ્મ વર્તુળ પખવાડિક
૧૫ પ્રગતિશીલ શિક્ષણ પખવાડિક
૧૬ પ્રતિયોગિતા નિર્દેશિકા (હિન્દી) પખવાડિક
૧૭ સાધના અઠવાડીક
૧૮ સફારી માસિક
૧૯ સેન્ડરી સ્કુલ બુલેટીન માસિક
૨૦ સુગણિતમ માસિક
૨૧ શબ્દ સૃષ્ટિ માસિક
૨૨ શિક્ષણ જયોત. માસિક
૨૩ ઉદગાર માસિક
૨૪ વિજ્ઞાન દર્શન માસિક
૨૫ વિજ્ઞાન દષ્ટિ  ત્રિ માસિક
૨૬ યોજના (ગુજરાતી) માસિક
૨૭ સ્ત્રી અઠવાડીક
     
  ન્યુઝ પેપર  દૈનિક
1 સંદેશ  દૈનિક
2 ગુજરાત સમાચાર દૈનિક
3 દિવ્ય ભાસ્કર દૈનિક
4 ગુજરાત મિત્ર દૈનિક   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.